مقدمه 

امروزه تلاش برای ساختن آینده و فراهم آوردن عادلانه و کیفی ترین فرصت یادگیری و مجال بالندگی برای نسل نو  به یک آرمان  ملی و جهانی تبدیل شده و همه تلاشگران عرصه آموزش می کوشند که در این زمینه سرآمد باشند. 

آنچه در این نوشتار گرد آمده گزارشی از ماموریت، چشم‌انداز، أصول و ارزشهای مورد احترام و عمل، اهداف کلان راهبردی، راهبردها و اهداف عملیاتی مجتمع جواد الائمه ع است. 

 1) ماموریت:

بسترسازی برای تربیت همه جانبه دانش آموزانی یادگیرنده مستمر و فعال همراه با شناخت استعدادها و رشد و شکوفایی آن ها در محیطی با نشاط، سازنده و خلاق 

2) چشم انداز:

برتر استانی و نام آور ملی در بسترسازی متوازن برای تربیت همه جانبه

3) اصول و ارزشهای راهنما:

در مسیر نیل به چشم انداز و تحقق نهایی ماموریت، خود را مقید به چارچوب ها و اصولی می دانیم . کیفیت خاصی را در مناسبات خود با مدیران، معلمان، دانش آموزان و خانواده ها مد نظر قرار می دهیم و بستر مشخصی را برای فعالیت ایجاد کرده و فرهنگ ویژه ای را پیروی می کنیم. ما در پیگیری این أصول همدل، همزبان و هماهنگ و هم افزا خواهیم بود. این أصول را به شرح زیر مورد توافق قرار داده ایم و مبنای همه برنامه ها و اقدامات ما خواهد بود:  

 •  ما در همه فعالیت ها به ویژه در فرایندهای پذیرش، آموزش و ارزشیابی به کرامت انسانی توجه داریم و از گزینش، مقایسه و رقابت در دوره ابتدایی پرهیز می کنیم؛
 • ما تفاوت های فردی و استعدادهای متنوع دانش آموزان را باور داریم؛
 • ما با توسعه مشارکت ذینفعان و مخاطبان، هماهنگی، همدلی و هم افزایی را حاصل می کنیم؛
 • برای تحقق اهداف دوره های تحصیلی ، مبتنی بر برنامه درسی ملی،  دانش آموزان خود را از مراجعه به مراکز دیگربی نیاز می کنیم؛
 • با تاکید بر شایسته گزینی و شایسته سالاری، به طور مستمر صلاحیت های حرفه ای همکاران خود را ارتقا می دهیم؛
 • مسئولیت پذیری، پاسخگویی، قدرشناسی ، نقدپذیری، صداقت، شفافیت، نظم و آراستگی مورد تاکید ماست؛
 • در مطالعه، بررسی، به کارگیری و پایش مستمر رویکردها و روش های نوین یادگیری و ارزشیابی مصمم خواهیم بود؛
 • ما باور داریم که  دانش آموزان در همه فعالیت ها با کار گروهی موفق تر خواهند شد و مروج آن خواهیم بود؛
 • ما برای شکل گیری و رشد متوازن هویت اسلامی-ایرانی، بومی و جهانی تلاش می کنیم؛
 • در تامین نظافت و حفظ آراستگی و حفاظت از محیط زیست بر مشارکت دادن دانش آموزان به عنوان یک موقعیت یادگیری اصرار داریم؛
 • تلاش می کنیم تا محیط مدرسه برای دانش آموزان فضایی امن، همراه با آرامش و دوست داشتنی و لذت بخش باشد؛
 • ما خود را ملزم می دانیم که در تمام برنامه ها و فعالیت ها بر اساس تحقیق و توسعه اقدام کنیم و کارایی و اثربخشی مجموعه را به طور مستمرارتقا دهیم.ما خود را ملزم به انجام آن چه تعهد می‌کنیم می دانیم.

 

4) موضوعات راهبردی:

شناخت موضوعات راهبردی بر پایه چالش های اساسی و ارزیابی محیط داخلی و خارجی و در مسیر نیل به ماموریت و تحقق چشم انداز می تواند تضمین کننده  تمرکز بر مهمترین و اولویت دار ترین موضوعات و تخصیص سریع تر و موثر تر به منابع موجود باشد.

موضوعات مهمی که در مسیر تحقق چشم انداز با آن روبرو هستیم و بایستی در پرتو این برنامه راهبردی آنها را تدبیر کنیم به شرح زیر قابل شناسایی است:

تربیت متوازن و چند ساحتی

نیروی انسانی توانمند، با انگیزه و با ثبات

نظام ارزشیابی کارا و اثربخش و معطوف به سنجش تحقق چشم انداز

فضا و تجهیزات آموزشی استاندارد و روشهای بهینه  آموزش

همراهی خانواده، ذینفعان و جامعه

حدی از ثبات نسبی در مدیریت سطح مجتمع و مدرسه

 

5) اهداف کلان راهبردی:

 

هدف کلان راهبردی اول: 

تحقق کامل اهداف دوره های تحصیلی و اجرای شایسته برنامه درسی ملی

 

هدف کلان راهبردی دوم: 

انطباق نظام ارزشیابی با اهداف دوره های تحصیلی

 

هدف کلان راهبردی سوم:

انطباق نظام جذب، آموزش ، بکارگیری ، ارتقا و نگهداشت نیروی انسانی با اهداف دوره های تحصیلی

 

هدف کلان راهبردی چهارم:

انطباق نظام جبران خدمات و تشویق با میزان کارایی و اثربخشی

 

هدف کلان راهبردی پنجم:

رسیدن به نقطه پایداری در منابع مالی

 

هدف کلان راهبردی ششم:

رسیدن به درکی مشترک با خانواده، کارکنان و سایر ذینفعان درباره ماموریت و چشم انداز

 

هدف کلان راهبردی هفتم:

رسیدن به استاندارد فضا و تجهیزات آموزشی

 

هدف کلان راهبردی هشتم:

 رسیدن به ثبات نسبی در اداره مجتمع و مدارس

 

6) اهداف و نتائج کلیدی

 

الف: ارتقای کیفیت آموزش عمومی

در موضوع ارتقای کیفیت آموزش مطلوب های اصلی ما این است که:

 • دانش آموزان در طی دو دوره ابتدایی به کسب « شایستگیهای یادگیری پایه » که شامل: خواندن، نوشتن، صحبت کردن ، شنیدن ، دیدن، ارائه کردن و حساب کردن است، نائل شوند؛
 • همچنین کسب مهارت اجتماعی( مسئولیت پذیری، قانون پذیری و اجتماعی شدن) و مهارت تفکر ( تحلیلی، انتقادی، خلاق، سیستمی، منطقی و حل مسئله) دومین محور مورد نظر است؛
 • علاوه بر موارد فوق  رشد متعادل و متوازن در ساحتهای شش گانه و منطبق با اهداف هر یک از ساحتها در دوره های ابتدایی مطابق جدول پیوست مطلوب دیگر ماست.

 

تحقق این مطلوبیت ها مستلزم تغییراتی در برنامه درسی( محتوا و روش آموزش)، ارتقای توانمندی معلمان در تولید طرح های یادگیری و فراهم آوردن موقعیت های یادگیری و در نهایت داشتن مدل مناسب برای سنجش تحقق اهداف یادگیری و توانمندی معلمان برای اجرای ارزیابی میزان تحقق اهداف یادگیری در دانش آموزان است. 

          یکم : بهبود کیفیت برنامه درسی

 • محتوا و روش های آموزشی دوره اول ابتدایی بر اساس اهداف  قصدشده یادگیری سنجیده و موارد مکمل مورد نیاز شناسایی می شود( یک ماه)؛
 • شناسایی روش و تولید محتوای تکمیلی و تدوین برنامه عملیاتی برای تضمین تحقق کامل اهداف دوره های تحصیلی در دوره اول و دوم ابتدایی انجام می شود( سه ماه و به تدریج)؛
 • شاخص های سنجش اهداف دوره اول و دوم ابتدایی تا قبل از شروع سال تحصیلی تهیه می شود؛
 • این شاخص ها در قالب نرم افزار کاربردی و با کاربست آسان برای معلمان همزمان با شروع سال تحصیلی آماده می شود.

دوم: ارتقای سطح کارایی و اثربخشی معلمان

 • معلمان دوره اول و دوم ابتدایی برای کلیه دروس طرح یادگیری دارند ( تولید طرح یادگیری برای همه دروس، تمرین اجرای آن و خرید وسایل و تجهیزات مناسب اجرای طرح یادگیری تا شروع سال تحصیلی)؛
 • طرح یادگیری در دو قالب حضوری و مجازی برای استفاده در روزهای تعطیلی اضطراری، بیماری دانش آموزان یا آموزش های ترکیبی تا شروع سال تحصیلی آماده می شود؛
 • معلمان دوره اول و دوم ابتدایی می توانند میزان یادگیری دانش آموزان را بسنجند و بازخورد موثر ارائه کنند ( در شروع سال تحصیلی)؛
 • معلمان دوره اول و دوم ابتدایی توانایی طراحی آموزشی و خلق فرصت های یادگیری را دارا هستند ( در شروع سال تحصیلی)؛
 • معلمان دوره اول و دوم ابتدایی می توانند همزمان با بعد شناختی، بعد عاطفی و هیجانی دانش آموزان را در نظر بگیرند( در شروع سال تحصیلی)؛
 • تشکیل دپارتمان های تخصصی ریاضی، فارسی و علوم برای تولید فعالیت های آموزشی جذاب، متنوع و مرتبط با زندگی از ابتدای مهرماه؛
 • گروه تحقیق و توسعه با مشارکت معلمان پیشرو و مشاوران بیرونی به طور مستمر نتائج کیفی مدارس را مورد بررسی و پایش قرار می دهند.( از ابتدای مهرماه هر دو هفته یکبار)

 

ب: ارتقای شایستگی های ( دانش، مهارت و نگرش) دانش آموزان

 

 • همه ماهه علاوه بر دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان دوره اول و دوم ابتدایی نیز بر پایه اهداف دوره های تحصیلی ارزیابی می شود (از ابتدای مهرماه)؛
 • رشد 5درصدی سالانه طراحی وشرکت داوطلبانه دانش آموزان دوره اول و دوم ابتدایی در فعالیت های ملی و بومی ( همه ماهه متناسب با سهم همان ماه)؛
 • رشد شرکت دانش آموزان دوره اول و دوم ابتدایی در رویدادهای پرسش محور و نقادانه به میزان 10درصد در هر سال ( همه ماهه متناسب با سهم همان ماه)؛
 • رشد شرکت دانش آموزان دوره اول و دوم ابتدایی در برنامه های علمی وپژوهشی وفرهنگی به میزان 15درصد در سال ( همه ماهه متناسب با سهم همان ماه)؛
 • کاهش 10 درصدی رفتارهای پرخطر در مدارس ( خشونت و ...) در دوره اول و دوم ابتدایی ( همه ماهه متناسب با سهم همان ماه)؛
 • رشد ده درصدی برخورداری از شاخص توده بدنی مناسب و ساختار قامتی در دانش آموزان دوره اول و دوم ابتدایی. ( همه ماهه متناسب با سهم همان ماه).

 

ج: افزایش میزان پایداری مالی

 • افزایش 10 درصد دانش آموزان دوره متوسطه دوم؛
 • کاهش انحراف بودجه مصوب و عملکرد به 5درصد؛
 • کاهش هزینه های جاری به میزان 10درصد از شهریه؛
 • افزایش سهم خیرین از 3 درصد  به 5درصد در آمد ها؛
 • شناسایی منابع جدید درآمدی به میزان 5 درصد؛
 • 5درصد کاهش هزینه ها از محل افزایش بهره روی تامین شود؛
 • افزایش سالانه 10درصد ثبت نام اولیه؛
 • افزایش نرخ ماندگاری دانش آموز در مجتمع به میزان 2درصد.

 

د: افزایش توانمندی، انگیزه و وفاداری نیروی انسانی

 

 • شیوه نامه صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی طی 6ماه تدوین شود؛
 • ارزیابی نیروی انسانی طبق شیوه نامه در مدت یک ماه؛
 • ارتقای صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی هرسال20درصد؛
 • افزایش 10 درصدی برنامه های اردویی ، تفریحی و مسافرتی همکاران؛
 • (اجرای حد اقل سه برنامه اردویی ، جشنواره فرهنگی و  ورزشی ، مسافرتی برای همکاران درسال)؛
 • افزایش 10درصدی ارائه دیدگاه و نظرات معلمان در جلسات شورای معلمان وموقعیت های مشابه؛
 • تخصیص معادل 3درصد بخش حقوق و مزایای بودجه سالانه بر اساس میزان مشارکت در برنامه های ارتقای صلاحیت و ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در فواصل 3ماهه؛
 • افزایش میزان پیشنهادات بهبود از سوی همکاران به میزان5درصد.

 

ه: بهبود استاندارد فضا و تجهیزات

 • افزایش انطباق استاندارد فضاها و تجهیزات آموزشی با استاندارد مصوب آموزش و پرورش به میزان10 درصد در سال؛
 • افزایش انطباق استاندارد فضاها و تجهیزات ورزشی با استاندارد مصوب آموزش و پرورش به میزان10 درصد در سال؛
 • افزایش انطباق استاندارد فضاها و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی با استاندارد مصوب آموزش و پرورش به میزان10 درصد در سال؛
 • افزایش انطباق استاندارد فضاها و تجهیزات بهداشتی با استاندارد مصوب آموزش و پرورش به میزان10 درصد در سال؛
 • افزایش انطباق استاندارد فضاها و تجهیزات فرهنگی با استاندارد مصوب آموزش و پرورش به میزان10درصد درسال؛
 • افزایش انطباق استاندارد فضاها و تجهیزات باز و فضای سبز با استاندارد.

 

و: بهبود همراهی و همکاری خانواده، ذینفعان و جامعه

 • مشارکت 60 درصدی خانواده ها در جلسات انجمن اولیا و مربیان و آموزش خانواده؛
 • در فراخوان های مدرسه برای مشارکت والدین در امور مدرسه حداقل 20 درصد والدین اعلام آمادگی نمایند؛
 • افزایش 20 درصدی تعدادجلسات انجمن اولیا و مربیان ، آموزش خانواده و رویدادهای مدرسه ای با شرکت والدین.