این نمایشگاه با هدف معرفی کتاب های شاخص و مطرح حوزه کودک و نوجوان در یزد برگزار شده و مورد بازدید مدیران مدارس، مدیران سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران دفتر مرکزی این موسسه قرار گرفت. گفتنی است در این نمایشگاه که از 20 تا 25 آبان از ساعت 8 تا 13 و 16 تا 20 دایر است، بیش از 6 هزار عنوان کتاب حوزه کودک و نوجوان و بیش از 10 ناشر معرفی شده اند و غرفه ویژه مربیان و والدین نیز یکی از بخش های این نمایشگاه است.
به گزارش روابط عمومی، این نمایشگاه با هدف معرفی کتاب های شاخص و مطرح حوزه کودک و نوجوان در یزد برگزار شده و مورد بازدید مدیران مدارس، مدیران سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران دفتر مرکزی این موسسه قرار گرفت. 
گفتنی است در این نمایشگاه که از 20 تا 25 آبان از ساعت 8 تا 13 و 16 تا 20 دایر است، بیش از 6 هزار عنوان کتاب حوزه کودک و نوجوان و بیش از 10 ناشر معرفی شده اند و غرفه ویژه مربیان و والدین نیز یکی از بخش های این نمایشگاه است.