تانیا رضایی ازدبستان دخترانه دوره دوم ناحیه 2 و محیاسادات طباطبایی از مدرسه امام حسین که در قالب تیم (خِشت به خِشت تا بلندای ایده ها) در چهاردهمین دوره ی مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی با ایده ی (رویش کتاب) شرکت کرده بودند حائز رتبه ی دوم کشوری شدند. تانیا و محیا کوچکترین شرکت کننده های ایده پردازی بودند.