آموزگار سیمرا السادات خالویی از دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه 2 جوادالائمه