گوش کن و بگو درس ۱۲ فارسی پایۀ سوم دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه2/ آموزگار: الهه رزاقی